ปีกปรารถนา ดวงตะวัน

ISBN:

Published:

472 pages


Description

ปีกปรารถนา  by  ดวงตะวัน

ปีกปรารถนา by ดวงตะวัน
| | PDF, EPUB, FB2, DjVu, AUDIO, mp3, RTF | 472 pages | ISBN: | 6.65 Mb

“ ชีวิตคนเรานันแสนสัน ”หลายคนคงเหนดวยกับประโยคทีวานี นาแปลกกตรงทีความคิดทีตามมาจากประโยคสัน ๆ นันกลับแตกตางกันโดยสินเชิงสำหรับบางคน หรือหลายคน ชีวิตยิงสันกยิงตองดินรน ตักตวงกอบโกยใหเตมที เพือรนระยะเวลาแหงความเตมพรอมในชีวิตใหมาถึงโดยเรว กอนทีMore“ ชีวิตคนเรานั้นแสนสั้น ”หลายคนคงเห็นด้วยกับประโยคที่ว่านี้ น่าแปลกก็ตรงที่ความคิดที่ตามมาจากประโยคสั้น ๆ นั้นกลับแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงสำหรับบางคน หรือหลายคน ชีวิตยิ่งสั้นก็ยิ่งต้องดิ้นรน ตักตวงกอบโกยให้เต็มที่ เพื่อร่นระยะเวลาแห่งความเต็มพร้อมในชีวิตให้มาถึงโดยเร็ว ก่อนที่โอกาสในการเสพสุขจะจบสิ้นลงอีกบางคน ชีวิตแสนสั้นสั่งให้ขวนขวายแสวงหาความสำเร็จ รางวัล เกียรติยศ เพื่อให้โลกจารจารึกชื่อและตัวตนไว้ขณะที่บางคน ชีวิตแสนสั้นกลับบอกเขาว่า ไม่มีเวลายาวนานพอในการรีรอที่จะทำความดี ไม่ใช่เพื่อคำยกย่องสรรเสริญ หรือแม้บุญบารมีใด ๆ หากแต่เพื่อหัวใจตนเอง...ทำเพราะต้องทำ ไม่อาจเพิกเฉยได้ปรารถนา ปรมี ณภัทร์ นิจ กนธี รสริน ยวดยง ฯลฯ นิยามต่อ “ ชีวิต ” และ “ การใช้ชีวิต ” ที่แตกต่าง พาพวกเขามาพานพบและพันผูกกัน และจะโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตาม ต่างก็มีโจทย์ในใจ...คุณค่าแท้จริงของการใช้ชีวิตและความหมายที่แท้ของการดำรงอยู่คืออะไร ?ที่สุดปลายทางของปรารถนาที่ต่างคนต่างติดปีกทะยานไป มีคำตอบรอคอยพวกเขาอยู่...คำตอบและความหมายของช่วงเวลาอันแสนสั้นในชีวิตเล็ก ๆ ของมนุษย์ ซึ่งแท้จริงแล้วอาจไม่ต่างจากชั่วขณะการกะพริบของดวงดาวยามค่ำคืน ...Enter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "ปีกปรารถนา":


visitbaztanbidasoa.com

©2011-2015 | DMCA | Contact us