Esk Literatura - PR Ezov L Nky: Esk Literatura V Letech 1945-1990, Esk Literatura Ve 2. Polovin 19. Stolet , Pob Lohorsk Literatura Source Wikipedia

ISBN: 9781232854531

Published: August 6th 2011

Paperback

30 pages


Description

Esk Literatura - PR Ezov L Nky: Esk Literatura V Letech 1945-1990, Esk Literatura Ve 2. Polovin 19. Stolet , Pob Lohorsk Literatura  by  Source Wikipedia

Esk Literatura - PR Ezov L Nky: Esk Literatura V Letech 1945-1990, Esk Literatura Ve 2. Polovin 19. Stolet , Pob Lohorsk Literatura by Source Wikipedia
August 6th 2011 | Paperback | PDF, EPUB, FB2, DjVu, AUDIO, mp3, ZIP | 30 pages | ISBN: 9781232854531 | 5.79 Mb

Zdroj: Wikipedia. Str nky: 28. Kapitoly: ?esk literatura v letech 1945-1990, ?esk literatura ve 2. polovin? 19. stolet, Pob?lohorsk literatura, ?esk literatura v letech 1900-1945, ?esk literatura v letech 1815-1918, Literatura doby Karlovy, Po tkyMoreZdroj: Wikipedia. Str nky: 28. Kapitoly: ?esk literatura v letech 1945-1990, ?esk literatura ve 2. polovin? 19. stolet, Pob?lohorsk literatura, ?esk literatura v letech 1900-1945, ?esk literatura v letech 1815-1918, Literatura doby Karlovy, Po tky ?esk literatury, ?esk literatura v letech 1750-1815, ?esk literatura po roce 1990, ?esk literatura v obdob husitstv, Humanismus a renesance v ?esk literatu?e, Star esk literatura, V voj ?esk satiry.

V atek: Po roce 1945 se situace v literatu?e vyv jela odli n?j m zp?sobem, ne tomu bylo do t to doby: Sv?t se v r mci Studen v lky rozd?lil na dva t bory - pro-komunistick a pro-kapitalistick, d le i do z padn literatury za?aly vstupovat vlivy v chodn ch kultur (v?etn? n bo enstv, nap?. buddhismus). V demokratick ch st tech politika ofici ln? do literatury nezasahovala, a?koliv mnoho autor? se politicky anga ovalo (nap?. socialisti?t, k?es?an t, pacfisti?t a jin intelektu lov ). V autorit sk ch re imech byla svoboda projevu potla?ena (sov?tsk blok, na, Chile, africk st ty aj.).

V sov?tsk m bloku, tedy i v ?eskoslovensku, by se dala literatura rozd?lit na n?kolik kategori: Literatura disident? - d la t?chto spisovatel? vych zela v?t inou v samizdatu nebo v cizin?. V t to dob? se ?esk literatura ofici ln? uzav?ela do sov?tsk ho bloku a t m se od zla od sv?tov literatury, neform ln? ov em z padn proudy ovliv?ovaly i ?eskoslovenskou ve?ejnost a literaturu. V letech 1945-1948 (p?edev m zpo tku) liter ti navazovali na p?edv le?nou literaturu. Brzy se v ak za?ala objevovat r?zn omezen a literatura za?ala pomalu sm ovat k tzv.

socialistick mu realismu. V t to dob? za?ali odch zet do exilu prvn spisovatel . Z rove? do lo k vyhn n sudetsk ch N?mc?, se kter mi ode la i v?t ina n?mecky p c ch spisovatel?, kte samoz?ejm? ovliv?ovali na i kulturu (nap?.

Josef M hlberger). V tomto kr tk m obdob je samoz?ejm? nej?ast?j m t matem d?l druh sv?tov v lka, kdy se spisovatel a p?edev m b...Enter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "Esk Literatura - PR Ezov L Nky: Esk Literatura V Letech 1945-1990, Esk Literatura Ve 2. Polovin 19. Stolet , Pob Lohorsk Literatura":


visitbaztanbidasoa.com

©2011-2015 | DMCA | Contact us